Rozwód czy separacja - co lepsze dla małżonków?

Rozwód czy separacja – co lepsze dla małżonków?

Kiedy podejmujemy decyzję o rozstaniu się, zazwyczaj pierwsze słowo jakie pada to rozwód. Czy od razu musimy składać papiery? A może powinniśmy pomyśleć o separacji? Czym się od siebie różnią te dwa zagadnienia oraz co będzie lepsze dla małżonków – postaram się wyjaśnić w poniższym tekście.

Rozwód a separacja – czym się różnią 

Rozwód to inaczej zakończenie małżeństwa przez sąd, kiedy dochodzi do zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Aby uzyskać rozwód musimy udowodnić, że rozpad więzi fizycznej, duchowej oraz gospodarczej jest trwały i nie ma jakichkolwiek przesłanek, aby zaistniała sytuacja się polepszyła.

Separacja jest o tyle prostsza, że żadna strona nie musi udowadniać przed sądem, że rozkład pożycia jest trwały. Organ podejmuje decyzję o separacji na żądanie obojga małżonków lub każdego z osobna. Należy pamiętać, że małżonek pozostający w separacji, nie może zawrzeć małżeństwa.

W przypadku obu zagadnień w chwili rozpadu małżeństwa dochodzi do rozdzielności majątkowej. Zasadniczą różnicą jest to, że kiedy sąd zniesie separację – małżeństwo nadal trwa. Jeżeli natomiast dojdzie do rozwodu, małżeństwo przestaje całkowicie istnieć.

Jak wygląda postępowanie sądowe w przypadku rozwodu i separacji?

Procesami rozwodowymi zajmuje się sąd okręgowy. Jeżeli chodzi o rozwód, wnosimy opłatę sądową, a następnie przeprowadzane są rozprawy -zazwyczaj kilka. Przesłuchiwani są na niej małżonkowie oraz świadkowie – jeżeli zachodzi taka potrzeba. Po zapoznaniu się ze wszystkimi dowodami sąd orzeka wyrok. 

Występując o separację mamy dwie możliwości. Jeżeli wniosek został złożony przez jednego z małżonków, wówczas wnosimy opłatę sądową i tak jak w przypadku rozwodu, prowadzone jest postępowanie sądowe, na którym przesłuchuje się małżonków, świadków, sprawdza dowody itp. Na końcu sąd wydaje wyrok. W przypadku, gdy wniosek o separację składają wspólnie małżonkowie, również wnoszą opłatę – oczywiście mniejszą. Sprawa rozstrzygana jest poza salą sądową. Ta sytuacja jest możliwa, tylko i wyłącznie kiedy małżonkowie nie posiadają wspólnych dzieci.

W obu przypadkach można posiłkować się pomocą z zewnątrz. Mimo, że separacja jest nieco prostszą sprawą, należy pamiętać, że adwokaci od rozwodów Wrocław, mogą służyć nam swoją pomocą na wszystkich etapach postępowania. 

Podobieństwa z zakresu orzeczenia sądowego 

Bez względu na to czy zdecydujemy się na rozwód lub separację, w obu przypadkach sąd rozstrzyga o:

  • alimentach na rzecz małżonka
  • alimentach na rzecz dziecka, dzieci
  • kontaktach z małoletnimi
  • władzy rodzicielskiej
  • sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania
  • wspólnym majątku.

Zarówno przy rozwodzie jak i separacji sąd musi wskazać, kto jest winien rozpadowi małżeństwa. Może od tego odstąpić, jeżeli występuje zgoda żądania małżonków.

Do rozwodu nie dojdzie, jeżeli występuje żądanie tylko winnego małżonka. Natomiast w przypadku separacji taka zasada nie ma uzasadnienia. Sąd jak najbardziej ogłosi separację, tylko na wniosek winnego. Jeżeli dochodzi do sytuacji, że jedno chce rozwodu, a drugie separacji, wówczas decyzja sądu zależna jest od uzasadnienia. 

Jeżeli znajdziecie się w sytuacji, w której dojdzie do rozpadu pożycia małżeńskiego, musicie przeanalizować waszą sytuację i trzeźwo ją ocenić, zanim podejmiecie jakiekolwiek kroki. Musicie mieć na uwadze, że czy to rozwód czy separacja – sąd może skierować obie strony do mediacji, celem ugodowego rozstrzygnięcia sprawy.